JRK | Usmernenie k nakladaniu s odpadom v súvislosti s COVID-19 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Usmernenie k nakladaniu s odpadom v súvislosti s COVID-19

Všetky | 26.03.2020

Prinášame vám súhrn usmernení a odporúčaní k nakladaniu s odpadom v súvislosti s predchádzaním šírenia vírusu COVID-19.

Usmernenie vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) 25. marca 2020, so zámerom apelovať na zodpovedné a bezpečné nakladanie s komunálnym odpadom.

Ministerstvo spolupracuje s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a naďalej bude hľadať opatrenia s cieľom zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadom.

Podľa tlačovej správy MŽP SR je dôležité, aby prevádzky a činnosti slúžiace k nakladaniu s odpadom (zber ZKO, triedených zložiek, triediace linky, spaľovne a skládky odpadov) fungovali bez obmedzení a ich činnosť nebola nijako obmedzená.

,,Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo dňa 16. marca 2020 sa týkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom len v obmedzenej miere. Tieto opatrenia smerujú k prevádzkam, kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nie je možné v súčasnosti prevádzkovať.“

Subjekty, ktoré tvoria a zabezpečujú systému nakladania s odpadom sú povinné dodržať právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. Ide o zberové spoločnosti, prevádzky triediacich liniek, skládok a pod. Pri zbere, odvoze, triedení a dotrieďovaní, ako aj pri zhodnotení a recyklácii je nevyhnutné dodržiavať hygienické postupy, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Ochranné pomôcky – rúška, respirátory, ochranné rukavice, jednorázové vreckovky či utierky – z domácností a pracovného prostredia sa likvidujú ako bežný zmesový komunálny odpad. Nie je potrebné uplatňovať špeciálne postupy.  ÚVZ SR však odporúča:

  • vyššie spomenuté jednorázové ochranné pomôcky vložte do plastového vreca a to pevne uzavrite,
  • vrecia treba vyhodiť do netriedeného – komunálneho odpadu – čierny kontajner, nádoba na ZKO,
  • žiadne použité ochranné pomôcky nepatria do triedeného odpadu,
  • po manipulácii s ochrannými pomôckami je potrebné umyť si ruky a dodržovať všetky hygienické pravidlá.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html

Prečítajte si tiež: Ako tvoriť menej odpadu v období karantény a home office?

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.