JRK | Rady pre prevádzkovateľov kompostárne do 100 ton, ale aj záujemcov o jej vybudovanie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Rady pre prevádzkovateľov kompostárne do 100 ton, ale aj záujemcov o jej vybudovanie

Všetky | 23.09.2022

Samosprávam dodávame kvalitné riešenia a okrem toho často konzultujeme rôzne situácie, ktorým v odpadovom hospodárstve čelia a hľadáme možnosti ako im pomôcť.

Pri vypĺňaní ročného ohlásenia o nakladaní s odpadmi a výpočte miery triedenia sa na nás mnohé obrátili s otázkou, ako do výpočtu zaradiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej BRO), ktoré spracovali v malých kompostárňach do 100 ton, ktoré prevádzkujú.

Dôležitá je otázka, či bol o výstavbe zariadenia informovaný príslušný Okresný úrad a či je kompostáreň registrovaná. V zmysle platnej legislatívy môže samospráva, ako pôvodca odpadu, odovzdať  odpad len do zariadenia na zhodnotenie alebo zneškodnenie, ktoré má na svoju činnosť platné povolenie. Otázka, ktorá trápila viaceré samosprávy je, či za povolenú činnosť môžu považovať aj spracovanie BRO v malej kompostárni, ktorej výstavbu Okresný úrad povolil, ale samospráva nevykonala potrebnú registráciu.

Pre komplexné riešenie sme situáciu konzultovali s Odborom odpadového hospodárstva, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Samosprávy, s kompostárňou, ktorá je už v prevádzke no nie je registrovaná na Odbore starostlivosti o životné prostredie príslušného Okresného úradu,  v takejto situácii môžu registráciu urobiť aj dodatočne. Môžu na to využiť Žiadosť o registráciu podľa § 98 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Táto žiadosť je súčasťou Vyhlášky č. 371/2015 Z.z., v zmysle neskorších predpisov. Môžete ju stiahnuť TU

Suchý materiál na kompostovanie

Vstupný materiál pre kompostovanie.

Uvažujete o výstavbe kompostárne, ktorá bude mať kapacitu do 100 ton BRO ročne? Pripravili sme pre vás niekoľko základných informácií.

Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem. Nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Na prevádzkovanie je nutná registrácia, ktorú vydáva príslušný okresný úrad.

Pri kompostovaní musí byť zabezpečené:

(ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania)

 • dosahovanie teploty najmenej 45 °C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
 • meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,
 • vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,
 • trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
 • vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 °C,
 • vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.
Prekopávanie základy

Prekopávanie základky prekopávačom od Compost Systems.

Pri prevádzke malej kompostárne je potrebné:

 • zamedziť vstupu nepovolaných osôb,
 • zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,
 • zabezpečiť meranie teploty,
 • zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.

Vybudujte funkčnú kompostáreň vo vašej samospráve. Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji a získajte dôležité informácie ešte dnes.

Riadenie kompostovacieho procesu

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.