JRK | Prehľad legislatívnych povinností pre samosprávy v odpadovom hospodárstve 01/2019 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prehľad legislatívnych povinností pre samosprávy v odpadovom hospodárstve 01/2019

Prinášame vám prehľad povinností pre obce na úseku odpadového hospodárstva, na ktoré by ste v priebehu mesiaca nemali zabudnúť.

Povinnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi

  • Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu v obci

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. a),

  • Umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. e),

  • Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od obyvateľov (Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14, ods. 9)

a to min. 1 x za 14 dní. Ak máte v obci vybavené domácnosti v IBV a KBV kompostérmi, táto povinnosť sa na vás nevzťahuje,

  • Zabezpečiť zber jedlých tukov a olejov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. b),

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti

  • Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s ním

(Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., § 2)

Za obdobie mesiaca november doplniť do evidenčných listov na základe faktúr a vážnych lístkov od zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva vo vašej obci zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Pozor, všetky odpady je potrebné zaradiť do kategórie 20. (po obdržaní vážnych lístkov od zberovej spoločnosti)

NA ĎALŠÍ MESIAC PRIPRAVUJEME :

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 majú všetci pôvodcovia odpadov (teda aj samosprávy) podať do 28.2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a to príslušnému Okresnému úradu. Keďže uvedený legislatívny predpis bol novelizovaný, pripravujeme pre vás podrobné informácie o správnom vyplnení ohlásenia s komentárom. Všetky potrebné informácie nájdete v už čoskoro v blogovom príspevku a v našom newsletteri pre samosprávy, ktorý bude odosielaný 19.02.2019.

Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách v odpadovom hospodárstve? Prihláste sa na odber pravidelného newslettra pre samosprávy u regionálneho manažéra pre váš kraj alebo zadajte svoju (obecnú) mailovú adresu pod článkom.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.