JRK | Odborné semináre: Pre lepšie odpadové hospodárstvo a vyššiu mieru triedenia - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Odborné semináre: Pre lepšie odpadové hospodárstvo a vyššiu mieru triedenia

Všetky | 05.01.2020

So zástupcami samospráv sme sa stretli na odbornom seminári. Riešili sme aktuálne vyzvy, ktorým čelia v oblasti odpadového hospodárstva.

Posledný novembrový týždeň sme v spolupráci s OZ Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali odborné semináre pre mestá a obce. Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenia na otázky: ,,Ako zvýšiť mieru triedenia?“ a ,,Čo s biologicky rozložiteľným odpadom?“. Semináre sa uskutočnili v Trenčianskych Tepliciach, Banskej Bystrici a Košiciach. Zúčastnili sa ich viac ako päťdesiati zástupcovia samospráv.

Počas prezentácií sa dozvedeli o tom, ako zlepšiť fungovanie odpadového hospodárenia. Pripomenuli si povinnosti vo vzťahu k biologicky rozložiteľnému odpadu a možnosti ako ich efektívne spravovať. Okrem toho im boli predstavené inovatívne riešenia pre zhodnotenie bioodpadu, spravodlivý nástroj na kontrolu občanov aj zberových spoločností – evidenčný systém ELWIS. V nadväznosti na tieto riešenia bol predstavený aj koncept intenzívneho zberu odpadu od dverí, ktorý výrazným spôsobom prispieva k zvýšeniu miery triedenie.

Začnite s tým odpadom, ktorého je najviac.

V tomto duchu sa niesla hlavná myšlienka seminára. Analýzy odpadu v roku 2019 potvrdili, že odpadu je stále viac a bioodpad má zastúpenie od 30% do 65 %. Preto je najjednoduchšie odstrániť z nádob bioodpad, skompostovať ho a okrem hnojiva, získate aj menej odpadu na skládke tzn. lepšie výsledky pri výpočte miery triedenia.  Z tohto dôvodu, sme sa rozhodli celý seminár smerovať k efektívnym riešeniam pre biologicky rozložiteľný odpad.

Produkcia biologického odpadu sa  podľa údajov OZ Priatelia Zeme – SPZ je:

  • v rodinných domoch – 130 až 190 kg/osoba/rok
  • v bytových domoch – 40 až 75 kg/osoba/rok
  • z verejnej zelene – 15 až 30 ton/1 ha/rok

Pre obec je podstatné, aby tento odpad neskončil na skládke a nebol súčasťou celkovej hodnoty vyprodukovaného ZKO. V súvislosti s novelou zákona o odpadoch, kde sa ruší väčšina výnimiek pre zabezpečenie triedenia kuchynského bioodpadu (zostáva len jedna – 100 % domácnosti kompostuje bioodpad v zásobníku) je pre obce dôležité pripraviť sa na túto zmenu.

Riešením je zabezpečiť kompostovanie v kompostovacom zásobníku pre každú domácnosť, resp. zriadiť komunitné kompostoviská pre bytové domy. Okrem toho môžu obce využiť malú obecnú kompostáreň na spracovanie nadbytočného bioodpadu z domácností a bioodpadu z verejných priestranstiev.

Mnohé mestá či väčšie obce si však túto výnimku nebudú vedieť uplatniť. Preto potrebujú vytvoriť efektívny, funkčný a pohodlný spôsob na triedenie a zbieranie biologicky rozložiteľného odpadu spolu s kuchynským odpadom. Intenzívne triedenie a zber bioodpadu priamo od dverí, zabezpečí zníženie množstva ZKO, lepšie vytriedenie a eliminuje negatívne prejavy ako hnitie a zápach a navyše vytvára lepšie predpoklady pre ďalšie zhodnotenie. Malo byť realizované v profesionálnej kompostárni. Hlavnou výhodou je riadený proces komostovania, minimalizácia negatívnych prejavov a kvalitný výsledný kompost, o ktorý je záujem.

Nestihli ste seminár? Chcete vedieť viac?

Nevadí, v roku 2020 so seriálom seminárov pokračujeme. Predbežný záujem môžete vyjadriť TU.

Alebo kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.