JRK | Mestá a obce musia zabezpečovať triedenie biologického odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Mestá a obce musia zabezpečovať triedenie biologického odpadu

Všetky | 13.01.2017

Odbor komunikácie MŽP SR zverejnil na webovej stránke tlačovú správu k bioodpadom. Prinášame Vám jej obsah.

Takmer 70 percent komunálneho odpadu končí v súčasnosti na skládkach. Z európskej legislatívy však vyplýva, že do roku 2020 musí Slovensko vytriediť a následne recyklovať minimálne 50 percent komunálneho odpadu. Hoci obce musia zabezpečovať triedenie biologického odpadu už rok, spôsob upravuje vykonávacia vyhláška k zákonu o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára tohto roka.

Vo viacerých miestach na Slovensku pribudne hnedý kontajner určený pre biologicky rozložiteľný odpad. Týka sa to rodinných aj bytových domov.V prípade kuchynského odpadu je obec povinná zabezpečiť zberové kapacity pre každého obyvateľa.

Niektoré mestá a obce môžu získať výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Napríklad, ak v obci preukázateľne kompostuje viac ako polovica obyvateľov, ak mesto odpad energeticky zhodnocuje, čo je prípad Bratislavy a Košíc. Ak to technické problémy neumožňujú a neúmerne by sa zvýšili náklady na hospodárenie s odpadom. Napríklad v historických centrách alebo v riedko osídlených oblastiach. Presný systém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (frekvencia zberu, rozmiestnenie nádob) si určí každá obec sama.

V prípade triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (tzv. zelený bioodpad ako sú konáre, tráva a lístie) je obec povinná pre individuálnu bytovú výstavbu zabezpečiť, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov so zaistením jej odvozu. Alternatívou je v tomto prípade kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Dodržiavanie zákona o odpadoch sú oprávnené kontrolovať príslušné okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie, ako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Zdroj: http: www.minzp.sk

Okrem spomínaného textu, by sme chceli doplniť, že jedinou legálnou alternatívou (k zvozu) pre riešenie kuchynského a reštauračného odpadu, týkajúc sa najmä obcí a miest, ktoré sú zriaďovateľmi škôl a škôlok je kompostovanie takého odpadu v elektrických kompostéroch priamo v mieste vzniku – teda v prevádzke. Viac o tejto technológií, ktorá je súčasťou už viac ako 150 prevádzok na Slovensku a v Českej republike sa dočítate tu – Elektrické kompostéry na kuchynský a reštauračný odpad

Všetko dôležité o riešeniach biologicky rozložiteľného odpadu pre samosprávy (systém domáceho kompostovania) nájdete tu: Riešenia pre samosprávy

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.