Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 07/2019

15.07.2019

Prinášame vám prehľad povinností pre obce na úseku odpadového hospodárstva, na ktoré by ste v priebehu najbližšieho mesiaca nemali zabudnúť:

 

  1. Povinnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi
  • Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu v obci

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. a),

  • Umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. e),

  • Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od obyvateľov (Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14, ods. 9)

a to min. 1 x za 14 dní. Ak máte v obci vybavené domácnosti v IBV a KBV kompostérmi, táto povinnosť sa na vás nevzťahuje,

  • Zabezpečiť zber jedlých tukov a olejov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. b),

  • Zabezpečiť vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

(Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14 ods. 8 a 11)

Ak ste pre všetky domácnosti v IBV a KBV nezabezpečili kompostéry, obec zabezpečí zber BRO od obyvateľov zo špeciálnych nádob na s objemom min. 120 l a to min. 1 x za 14 dní,

 

  1. Evidenčné a ohlasovacie povinnosti
  • Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s ním

(Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., § 2)

Za obdobie mesiaca jún doplniť do evidenčných listov na základe faktúr a vážnych lístkov od zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva vo vašej obci zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Pozor, všetky odpady je potrebné zaradiť do kategórie 20,

 

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video