JRK | Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 07/2019

Všetky | 15.07.2019

Prinášame vám prehľad povinností pre obce na úseku odpadového hospodárstva, na ktoré by ste v priebehu najbližšieho mesiaca nemali zabudnúť:

 

 1. Povinnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi
 • Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu v obci

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. a),

 • Umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. e),

 • Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od obyvateľov (Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14, ods. 9)

a to min. 1 x za 14 dní. Ak máte v obci vybavené domácnosti v IBV a KBV kompostérmi, táto povinnosť sa na vás nevzťahuje,

 • Zabezpečiť zber jedlých tukov a olejov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. b),

 • Zabezpečiť vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

(Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14 ods. 8 a 11)

Ak ste pre všetky domácnosti v IBV a KBV nezabezpečili kompostéry, obec zabezpečí zber BRO od obyvateľov zo špeciálnych nádob na s objemom min. 120 l a to min. 1 x za 14 dní,

 

 1. Evidenčné a ohlasovacie povinnosti
 • Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s ním

(Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., § 2)

Za obdobie mesiaca jún doplniť do evidenčných listov na základe faktúr a vážnych lístkov od zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva vo vašej obci zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Pozor, všetky odpady je potrebné zaradiť do kategórie 20,

 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.