JRK | Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 07/2019 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 07/2019

Prinášame vám prehľad povinností pre obce na úseku odpadového hospodárstva, na ktoré by ste v priebehu najbližšieho mesiaca nemali zabudnúť:

 

 1. Povinnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi
 • Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu v obci

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. a),

 • Umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. e),

 • Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od obyvateľov (Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14, ods. 9)

a to min. 1 x za 14 dní. Ak máte v obci vybavené domácnosti v IBV a KBV kompostérmi, táto povinnosť sa na vás nevzťahuje,

 • Zabezpečiť zber jedlých tukov a olejov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. b),

 • Zabezpečiť vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

(Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14 ods. 8 a 11)

Ak ste pre všetky domácnosti v IBV a KBV nezabezpečili kompostéry, obec zabezpečí zber BRO od obyvateľov zo špeciálnych nádob na s objemom min. 120 l a to min. 1 x za 14 dní,

 

 1. Evidenčné a ohlasovacie povinnosti
 • Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s ním

(Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., § 2)

Za obdobie mesiaca jún doplniť do evidenčných listov na základe faktúr a vážnych lístkov od zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva vo vašej obci zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Pozor, všetky odpady je potrebné zaradiť do kategórie 20,

 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.