JRK | Ako dosiahnuť, aby vaši občania lepšie triedili? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako dosiahnuť, aby vaši občania lepšie triedili?

Všetky | 14.11.2019

Podľa výsledkov kontroly NKÚ, až polovica obcí dotuje odpadové hospodárstvo z iných zdrojov. Tieto obce majú akútnu potrebu zvýšiť poplatky za odpad. Pre koncepčnú zmenu im ale často chýba politická vôľa. Dopyt po spravodlivejších poplatkoch za odpad prichádza aj od občanov.

Ako nastaviť systém tak, aby boli uspokojené (hlavne finančné) potreby samospráv a občanov? Riešením môže byť zmena systému, tak aby bol evidenčný a motivačný.

Na zmenu treba odhodlanie aj zmeny v legislatíve

Poplatky za komunálny odpad na Slovenskú určuje platné znenie zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Tento zákon dlhé roky rozlišuje dve formy vyrubovania komunálneho poplatku. Najčastejšie používaný – paušálny spôsob, v ktorom každý občan platí rovnakú sumu za komunálny odpad, bez ohľadu koľko má nádob alebo produkuje odpadu. Druhým je tzv. množstvový zber, kde je poplatok stanovený podľa objemu zvolenej nádoby a frekvencie vývozu. Najčastejšie sa realizuje formou nálepiek na nádobách, ktoré signalizujú smetiarom, kedy majú nádobu vysypať.

Napriek tomu, že množstvový zber má jednoznačne priaznivý účinok na zníženie komunálneho odpadu (čo potvrdzuje aj práve zverejnené štúdia Inštitútu environmentálnej politiky – Spravodlivé odpady), na Slovensku je zavedený len v  167 samosprávach.

Dôvodov prečo je to tak, môže byť viacero. Mestá a obce sa prechodu z paušálneho na množstvový obávajú, kvôli vyšším nárokom na implementáciu. Systém vyžaduje dôkladnú prípravu, aktívnu komunikáciu smerom k občanom a následnú kontrolu.

Niektoré samosprávy zaviedli úľavy z poplatku na základe zapojenia občanov do triedeného zberu. Vytvorili de facto medzistupeň medzi paušálnym a množstvovým zberom. Napriek tomu, že tieto systémy úspešne fungujú už roky, často nie sú v súlade s aktuálnou legislatívou. Svitá však na lepšie časy. Návrh novely zákona o odpadoch, ktorý je v parlamente aktuálne v druhom čítaní, navrhuje aj úpravu zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Tá umožní zníženie poplatku „poplatníkovi, ktorý preukáže, že vytriedil určený podiel zložiek komunálneho odpadu“.

Čo to znamená pre slovenské mestá a obce v praxi?

Prijatie zákona by pomohlo nastaviť spravodlivejšie kritéria pre občanov. Ak by ich plnili, mali by možnosť ovplyvniť výšku svojho poplatku za komunálny odpad. Obec získa prehľad a o tom, ktorí poctivo triedia a tých, ktorí hádžu všetok odpad do jednej nádoby.

Lepšie triedenie má pre obce dvojnásobnú výhodu:

  • čím viac odpadu sa vytriedi, tým menej skončí na skládke, obec šetrí za odvoz, manipuláciu a skládkovanie,
  • pri rastúcej miere triedenia sa samosprávam znižuje poplatok za skládkovanie a nemusí ho zásadne zvyšovať pre občanov.

Predpoklady pre úspešné implementovanie:

  • obec stanoviť podmienky získania úľavy vo všeobecne záväznom nariadení,
  • potrebuje mať systém, ktorým eviduje množstvo vyzbieraného odpadu z každej domácnosti.

Prehľadným a užívateľsky pohodlným je náš evidenčný systém ELWIS. Poskytne detailný pohľad o produkcii odpadu z každej domácnosti. Evidovať môžete zmesový a triedený odpad a tiež odpad na zbernom dvore.

Z prehľadnej štatistiky je možné zistiť, ako triedi konkrétna domácnosťzohľadniť to pri stanovení poplatku za odpad. V dobe, keď obce a mestá doplácajú na odpady, nastáva čas, odmeniť tých, ktorí sa správajú zodpovedne a motivovať ostatných. Úľavami na poplatkoch pre tieto domácnosti je možné kompenzovať výšku poplatku. Napríklad: Všetci občania platia poplatok 15 eur. Obec však dlhodobo odpady dotuje. Vzhľadom na narastajúce náklady potrebuje poplatok zvýšiť na 22 eur. Môže zaviesť pravidlo, že občania, ktorí vytriedili aspoň 50 % odpadu dostanú úľavu 7 eur. Zodpovednosť je na strane občana. Svojim rozhodnutím a správaním ovplyvní, či sa mu poplatok za odpad navýši alebo nie.

Systém evidencie v kombinácii s modelom úľav má zmysel. Dôkazom je aj mnoho miest a obcí v Českej republike, ktoré úspešne zaviedli evidenciu odpadu od JRK. Svoju mieru triedenia dokázali zvýšiť až o 90 %. Združenie miest a obcí Slovenska tieto príklady prezentuje aj na pravidelných workshopoch. Slovenská legislatíva síce na jednej strane zavádza rozporuplné a zbytočne predražené povinnosti  napr. v podobe povinného vybavenia vozidiel váhami, na druhej strane konečne vykročila v ústrety riešeniam pre pohodlnejší, flexibilnejší a adresnejší systém stanovenia poplatkov.

Spravodlivý systém môže fungovať aj vo vašom meste či obci. Ako na to? Poradí vám regionálny manažér vo vašom kraji. Kontakt TU

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.