JRK | Aké sú nové európske ciele v oblasti komunálneho odpadu? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aké sú nové európske ciele v oblasti komunálneho odpadu?

Všetky | 12.06.2018

V apríli Európsky parlament schválil balíček cieľov a zmien v smerovaní odpadového hospodárstva. Zahŕňa zmeny v smerniciach aj odvážne ciele v oblasti komunálneho odpadu (KO) členských krajín. Zmeny sa dotknú viacerých oblasti, preto vám prinášame ich stručný prehľad.

Menia sa  definície napr. komunálneho odpadu, stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu. Zmena sa dotkne aj definícia materiálového zhodnotenia a zavádza sa nová definícia schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov a stanovujú sa aj jej minimálne kritéria.

Väčšia pozornosť sa bude venovať aj  zberu dát z odpadového hospodárstva a overovaniu ich správnosti. Do roku 2035 bol stanovený cieľ znížiť objem skládkovania najviac na 10 % komunálneho odpadu. Výnimku päťročného odkladu pre tento cieľ získajú len štáty, ktoré v roku 2013 ukladali na skládku viac ako 60% komunálneho odpadu. Do roku 2035 však tieto štáty budú môcť skládkovať maximálne 25 % z celkového množstva komunálneho odpadu.

Smernica rieši aj predchádzanie vzniku odpadov. Cieľom je zníženie množstva potravinového odpadu pri produkcii, spracovaní, výrobe, predaji, v reštauráciách a domácnostiach o 50 % na osobu do roku 2030. Smernica upravuje aj  minimálne opatrenia, na dosiahnutie stanoveného cieľa.

 Dlhodobým cieľom samospráv je znížiť množstvo skládkovaného odpadu napr. zavedením kompostovania alebo zlepšením infraštruktúry pre triedený komunálny odpad. 

Prečítajte si tiež: Plastová stratégia postaví nové základy pre odpadové hospodárstvo

V oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu dochádza k rozšíreniu povinného zberu textilu a nebezpečných odpadov najneskôr od 1. januára 2025. Pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu sa zavádzajú tieto ciele:

  • do roku 2025 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu KO najmenej na 55 % hmotnosti, do roku 2030 na 60 % a do roku 2035 na 65 %.
  • členské štáty, ktoré v roku 2013 skládkovali viac ako 60% KO alebo ich príprava na opätovné použitie a recyklácia KO bola menšia ako 20 %, majú možnosť posunúť splnenie stanovených cieľov o 5 rokov. Budú ale musieť splniť ciele do roku 2025 aspoň na 50 %, do roku 2030 aspoň 55 % a do roku 2035 aspoň 60 %.

Veľká pozornosť sa venuje obalovému odpadu. Do roku 2025 je stanovený cieľ recyklovať najmenej 65 % hmotnosti obalov a do roku 2030 najmenej 70 %. Okrem toho sa upravujú aj recyklačné ciele pre konkrétne materiály obalov.

Pripravený balíček opatrení je obsiahli, podrobnejšie informácie môžete nájsť tu.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.