JRK | 28. výzva na vzdelávanie o odpadoch je už spustená - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

28. výzva na vzdelávanie o odpadoch je už spustená

Žiadala aj Vaša obec o dotácie na kompostéry? Potom si nenechajte si ujsť aj 28. výzvu. Získať môžete finančné prostriedky z OP KŽP na informačné aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a zvýšenie miery triedenia. Výzva je zameraná na podporu informačných aktivít, ktoré nadväzujú na aktivity OPKŽP a jeho špecifické ciele. Jeden z nich je 1.1.1 Zvýšenie . . .

Žiadala aj Vaša obec o dotácie na kompostéry? Potom si nenechajte si ujsť aj 28. výzvu. Získať môžete finančné prostriedky z OP KŽP na informačné aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a zvýšenie miery triedenia.

Výzva je zameraná na podporu informačných aktivít, ktoré nadväzujú na aktivity OPKŽP a jeho špecifické ciele. Jeden z nich je 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Informačné aktivity, ktoré súvisia s týmto špecifickým cieľom sú oprávneným nákladom na financovanie v  rámci tejto výzvy.

 • Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP: 95%
 • Výška spolufinancovania: 5%
 • Celkovo vyčlenené finančné prostriedky: 5 000 000 € (z toho 1 000 000 € na informačné aktivity)
 • Min. výška príspevku na projekt: 30 000 €
 • Max. výška príspevku na projekt:  200 000 €
 • Typ výzvy: otvorená, 1. kolo žiadostí sa uzatvára 15.1.2018 (2. kolo sa uzatvára 15. apríla 2018)

Dôležité informácie: 

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU? *

Subjekty územnej samosprávy: vyššie územné́ celky a obce a nimi zriadené rozpočtové́ a príspevkové́ organizácie.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT *

Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov.

* Mimo iných oprávnených žiadateľov a aktivít zahrnutých vo výzve.

 • Príklady podporovaných nástrojov informačného charakteru:
 • informačné semináre, workshopy, konferencie,
 • interaktívne výstavy s prednáškami,
 • informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,
 • mediálne kampane v TV, na internete,
 • informačné stretnutia realizované priamo v teréne s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, ich zástupcami, sieťami,
 • informačné aktivity na školách,
 • praktická environmentálna výchova,
 • zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
 • inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,
 • exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow,
 • tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a iných prezentačných materiálov,
 • tvorba audiovizuálnych dokumentov.

Viac potrebných informácií o výzve a riešeniach pre zvýšenie miery triedenia odpadov v samospráve TU

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.