JRK | Zhodnotenie prínosov kvalitného kompostu v Taliansku - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Zhodnotenie prínosov kvalitného kompostu v Taliansku

Nezaradené | 30.08.2022

Kompost zlepšuje vlastnosti pôdy, akým spôsobom však ovplyvňuje aj úrodu na poli? Prečítajte si výskum Talianskeho konzorcia výrobcov kompostu, ktorí sledovali akým spôsobom sa mení štruktúra pôdy, stav sadeníc či vypestovaná úroda.

BIOCICLO S.r.l.

kompost od firmy BioCiclo pre pestovanie v záhradách

biociclo

Syntéza skúsenosti

Použitie kompostu (ACM) ako hnojiva pri pestovaní listovej zeleniny, za účelom zachovať a integrovať chemickú, fyzikálnu a biologickú úrodnosť záhradných celkov s vysokou špecializáciou obrábania.

 

Dôvod iniciatívy

Cieľom bolo otestovať kompost pri hnojení v intenzívnom poľnohospodárstve listovej zeleniny (hlávkový šalát) v špecializovaných podnikoch.

Druh používaného kompostu

Zmiešaný melioračný kompostový prípravok (ACM) Biocomp a FORSU (vybraná organická frakcia) z rastlinného odpadu z údržby záhrad/parkov.

pole

Pole so skúšobnými vzorkami

Účinky kompostu

Pri pokuse realizovanom v roku 2016 bol ACM Biocomp aplikovaný v dvoch fázach – prvá na jar, druhá v auguste (s rovnakým množstvom 450 q/ha). Kontrolná vzorka bola aplikovaná množstvom 6 q/ha peletovou organickou zmesou k 60 % organickej substancie s parametrami NP 3+3 + CaO-MgO-SO3 (16-3-7).

Pred testom bola vykonaná analýza pôdy, ktorá ukázala dobrý podiel organickej substancie so správnym podielom minerálov. Výsledky ukázali dobrý podiel dusíka a veľmi vysoké hodnoty P a K, kedy je už potrebné znížiť podiel minerálov.

Získané výsledky

Po použití ACM Biocomp boli na základe jednoduchého pozorovania zrejmé prvé rozdiely. Na mieste, kde aplikovali kompost boli hlávkové šaláty veľké, kým sadenice bez kompostu boli menšie. Medzi sadenicami boli rovnako veľké medzery, tie však boli viac viditeľné v časti, kde neaplikovali hnojivo.

salat porovnanie

Porovnanie rastu šalátu s kompostom a bez neho

Použitím ACM Biocomp sa zvýšila aj obchodná produkcia s návratnosťou vyššou o 13 %. Rozbory vykonané na listov šaláte vo fáze zberu ukázali významne vyššie nutričné hodnoty po použití kompostu. Zvýšili sa hodnoty v prípade dusíka (+23 %) a draslíka (+18 %), ale aj hodnoty fosforu aj keď v nižšej miere (+9,3 %). Zlepšila sa taktiež celková štruktúra pôdy – po hnojení s kompostom sa pH pôdy zvýšilo z 7,80 na 7,95 – pôda ostala stále zásaditá.

Uhlík v organickej hmote sa zvýšil z 2,7 % na 3,5 %, vzrástol aj podiel dusíka. Podiel fosforu a draslíka ostával zvýšený. Ukázal sa však nižší podiel horčíka, čo vyplýva z vyššej koncentrácie draslíka. Platí vzťah K/Ca.

BIOFACTORY S.p.A.

kompost od firmy Biofactory použitý pri pestovaní melónov

znak biofactorySyntéza skúsenosti

Použitie zmiešaného melioračného kompostového prípravku (ACM) na zhodnotenie agronomickej činnosti a prípadných účinkov na životné prostredie pri pestovaní cukrových ako aj vodových melónov.

 

Dôvod iniciatívy

Cieľom bolo otestovať výhody kompostu pri pestovaní ovocia v skleníkoch (cukrové melóny), ako aj na otvorenom poli (vodové melóny).

Druh použitého kompostu

Zmiešaný melioračný kompostový prípravok (ACM) skompostovaného zeleného odpadu (odpad z údržby záhrad/parkov) a mokrý odpad, prevažne FORSU (organická časť pevného komunálneho odpadu) bez bahna a produktov živočíšneho pôvodu. ACM je charakterizovaný zvýšeným obsahom organickej hmoty (~ 40 % s.s.), priemernou koncentráciou dusíka 1,8 % zo suchej váhy – z toho vyše 80 % organického pôvodu. Obsah fosforu (P2O5) je asi 0,5 % , zatiaľ čo obsah draslíka (K2O) je 1 %.

Kompost je jemne zrnitý. Pri jeho výrobe sa dvakrát preoseje, prvýkrát po fáze dynamického dozrievania, druhýkrát po dlhej fáze statického dozrievania pred uvedením na trh a/alebo balením do vreciek. Kompost Biofactory je certifikovaný a je ho možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve – vyrába sa podľa systému „značka kvality CIC“ vo výrobni v Calcinate.

Možnosti použitia kompostu

Organické hnojenie v skleníkoch i na otvorenom poli s kompostom s odlišnými dávkami.

Aplikovanie kompostu

Pokus v roku 2009 bol realizovaný v skleníku (pri cukrových melónoch) a na poli (pri vodových melónoch). V oboch prípadoch bol kompost aplikovaný v 5 rozličných dávkach ACM so stúpajúcimi pomermi od 30 t/ha až do 70 t/ha. Pred realizáciou skúšky boli vykonané rozbory pôdy na overenie podmienok a úrodnosti parcely.

Okrem odhadu množstva výroby (váhy ovocia) a odhadu obsahu cukrov bol taktiež vykonaný rozbor ovocia kvôli obsahu ťažkých kovov.

Získané výsledky

Zber melónov sa uskutočnil postupne podľa ich dozrievania. Všetky sadenice hnojené kompostom ACM Biofactory vykázali významný nárast v počte plodov pripadajúcich na rastlinu. Vyšším vývojom koreňovej sústavy, čím sa zvýšil aj počet samičích kvetov a lepšie dozrievanie ovocia. Vyprodukované plody mali váhu vhodnú na uvedenie na trh i keď trošku nižšiu ako kontrolná vzorka. Napriek zvýšeniu výroby v priemere o 32 % nebola kvalita ovocia zmenená – priemerná sladkosť melónov vo všetkých vzorkách bola nižšia ako v kontrolnej vzorke iba o pol stupňa brix.

* Stupne Brix hovorí o obsahu cukru vo vodnom roztoku. Jeden stupeň Brix = 1 gram sacharózy v 100 gramoch roztoku.

sklenik

Skleník na pestovanie melónov

Pokiaľ ide o vodové melóny, rozbor výroby sa uskutočnil iba pri zbere prvých dozretých plodov. Taktiež sa hodnotila váha a stupeň sladkosti zozbieraných melónov.

Všetky sadenice hnojené kompostom ACM Biofactory vykázali zvýšenie úrodnosti na hektár, približne o 40% oproti vzorke, ktorá nebola hnojená týmto prípravkom. Zvýšila sa váha a počet plodov na rastlinu. Počas rastu kompostom hnojené rastliny vo väčších množstvách vykazovali intenzívnejšiu farbu, čo znamená zlepšenie vegetatívneho stavu rastliny. Stupeň brix u vodových melónov vyprodukovaných na kompostových parcelách sa nelíšil od parciel s kontrolnou vzorkou z čoho vyplýva, že hnojenie s kompostom podporilo výraznejší rozvoj koreňovej sústavy a teda zvýšenie plodnosti ovocia.

Hodnoty namerané počas pestovania v skleníku a na poli

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.