JRK | V Ľubici sa konečne ukáže, kto sa do triedeného odpadu naozaj zapája - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Ľubici sa konečne ukáže, kto sa do triedeného odpadu naozaj zapája

Príklady z praxe | 08.06.2021

V Ľubici v roku 2017 začali s kompostovaním a dnes sa snažia naučiť občanov, že triedenie odpadu sa oplatí vďaka evidencii ELWIS.

Obec Ľubica už dlhodobo realizuje kroky smerujúce k zníženiu množstva skládkovaného odpadu. V roku 2017 zrealizovali analýzu odpadu a vybavili všetky domácnosti kompostérmi. Od roku 2021 začala s evidenciou komunálneho odpadu z domácností s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky v úrovni triedenia.

Analýza odpadu v Ľubici – zobraziť článok

Kompostéry a osveta pre menej odpadu v Ľubici – zobraziť článok

Začiatkom roka v obci označili nádoby na zmesový komunálny odpad RFID identifikátormi. Každá domácnosť dostala balíček jednorazových nálepiek s QR kódmi, ktorými budú označovať vrecia s vytriedeným odpadom.

Štartovacie balíčky pre domácnosti

,, Obec sa rozhodla zaviesť elektronickú evidenciu odpadov hlavne z dôvodu zvýšenia miery triedeného odpadu a zníženia skládkovaného odpadu, nakoľko  je naša úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v rozmedzí 10 – 20 %. Obyvatelia pritom tvrdia, že odpad separujú. Prostredníctvom nového systému obec získa podrobný prehľad o počte vyvezených nádob, vyzbieraných vriec a množstve vyprodukovaného odpadu z každej domácnosti,“ uvádza dôvody, ktoré viedli k zavedeniu systému ELWIS Ing. Mária Ochlanová z Referátu životného prostredia obce Ľubica.

Zber zmesového komunálneho odpadu prebieha v Ľubici každý týždeň. Vrecia s triedeným odpadom (plast, sklo, papier, kovy a tetrapaky) sa zbierajú podľa harmonogramu raz mesačne. Po zavedení evidencie pracovníci zberu vyvezú len tie nádoby a vrecia, ktoré sú označené identifikátorom alebo QR kódom.

Evidencia odpadu v Ľubici

Obec stavila na informovanie a motiváciu občanov

Už pri označovaní nádob obec kládla dôraz na osvetu smerom k občanom. Poverení zamestnanci informovali o benefitoch evidencie aj o tom, že vďaka dôslednému triedeniu budú môcť získať odmeny. Tiež zdôrazňovali, že sa budú odvážať len správne označené nádoby a vrecia.

Prečítajte si aj o tom, ako ELWIS funguje v Lendaku alebo Gánovciach

Jedným z cieľov, ktoré chce obec dosiahnuť je zlepšiť návyky občanov a následne ich za lepšie triedenie spravodlivo odmeniť. ,,Väčšina obyvateľov túto novinku prijala pozitívne z dôvodu, že sa konečne ukáže, kto sa do triedeného odpadu zapája. Zároveň uvítali možnosť získať prípadnú úľavu za zodpovedný prístup k triedenému odpadu.  Samozrejme nájdu sa aj obyvatelia, ktorí na nové pravidla frfľú,“ opisuje reakcie občanov pani Ochlanová.

Okrem motivačného systému chce obec výsledky z evidencie využívať na vyhodnocovanie medziročného vývoja produkcie odpadov. Na základe výsledkov je pripravená  vytvoriť spravodlivý systém platenia poplatkov za komunálny odpad. Musí však odstrániť nedostatky, ktoré majú jednotlivé domácnosti v triedení.

Dáta v prehľadnej aplikácii pomôžu pri plánovaní a rozhodovaní

Pre ďalšie zvýšenie miery triedenia plánujú v Ľubici zaviesť evidenciu odpadu aj na zbernom dvore.

„Plánujeme dôslednejšiu kontrolu obsahu zbieraných vriec s vytriedeným komunálnym odpadom. Občanom chceme triedenie uľahčiť aj podrobnejšími informáciami, popisom a foto ukážkami, čo patrí alebo nepatrí do triedeného odpadu. Chceme tiež zverejniť foto dôkazy vriec s nesprávne vytriedeným odpadom. Cieľom týchto opatrení je adresne pomôcť občanom lepšie triediť a ukázať na príkladoch, aké sú najčastejšie chyby pri triedení,“ dopĺňa pracovníčka obce.

Získajte benefity evidencie odpadu aj pre vašu samosprávu a občanov. Viac informácií a cenovú ponuku získate u svojho regionálneho manažéra – kontakty tu

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.