JRK | V Európskej únii je od nás v triedení odpadov horšia už len Malta - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Európskej únii je od nás v triedení odpadov horšia už len Malta

Všetky | 26.02.2017

Star­tu­pový komu­nitný por­tál Star­ti­tUP vyspovedal nášho Mojmíra. Prečítajte si, čo si myslí o slovenských odpadoch, ako to vyzerá u neho doma a či nemal niekedy chuť to celé „zabaliť“.

Moj­mír Jiři­kov­ský z JRK Waste: V Európ­skej únii je od nás v trie­dení odpa­dov hor­šia už len Malta

Pod­ni­káš v roz­hodne zau­jí­ma­vej a netra­dič­nej oblasti. Čo ťa viedlo k zalo­že­niu pod­niku, ktorý sa zaoberá kom­pos­to­va­ním?

Roz­ho­do­val som sa dosť spon­tánne. Popri škole som pra­co­val pre výrobcu kom­pos­té­rov a po pár mesia­coch práce som sa začal zamýš­ľať nad tým, čo budem robiť „po škole“. S mojou pova­hou mi nikdy moc nešlo pra­co­vať na pred­sta­vách nie­koho iného, tak som spolu s dvoma podobne nala­de­nými ľuďmi zalo­žil firmu, kto­rej cie­ľom je nájsť spô­soby, ako zlep­šiť fun­go­va­nie odpa­do­vého hos­po­dár­stva v samosprá­vach obcí a miest.

Mnoho ľudí na Slo­ven­sku sa bojí ísť do pod­ni­ka­nia, pre­tože sa bojí zly­ha­nia. Máš nejaký recept na to, ako sa paso­vať s prob­lé­mami pod­ni­ka­nia? Je JRK Waste tvoj prvý biz­nis alebo si podnikal/podnikáš aj v nie­čom inom? Pokračovať v čítaní TU

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.