JRK | ZHODNOTENIE BIOODPADU SUCHOU FERMENTÁCIOU -

Premeňte svoj odpad na energiu, teplo a palivo.

ZHODNOTENIE BIOODPADU SUCHOU FERMENTÁCIOU

Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje dlhodobo obnoviteľný zdroj energie. Prečo je dôležité sústrediť sa na surovinu, v ktorej sme doteraz neodhalili všetok skrytý potenciál? Zistite, čo všetko vám zhodnotením vlastného bioodpadu pomocou suchej fermentácie pomôžeme získať, aké benefity vám prevádzka zariadenia prinesie a začnite odpady riešiť komplexne.

Energetické zhodnotenie bioodpadu

Prinášame profesionálne, sebestačné riešenie pre energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Ak už zastupujete mesto alebo región, podnikáte v potravinárskom priemysle či prevádzkujete vlastnú kompostáreň, naša riešenie vám otvorí dvere k energetickej samostatnosti každej samosprávy či zariadenia. Taktiež k nižším prevádzkovým nákladom a k zhodnoteniu odpadu, ktorý už dnes predstavuje nevyčerpateľnú surovinu.

Využite potenciál akejkoľvek organickej hmoty - kuchynského, potravinárskeho či zeleného odpadu. Kompost nemusí byť jediným produktom, ktorý môžeme zhodnotením bioodpadu získať. Využite ďalší potenciál vo forme výroby zelenej energie či biopaliva.

Odpad ako zdroj 

Veľká časť energie využívanej na Slovensku či v iných krajinách je vyrobená najmä z fosílnych palív – ropy, plynu alebo uhlia, ktoré pochádzajú z neobnoviteľných zdrojov našej planéty. Zásoba týchto surovín však nie je nekonečná a zároveň ich ťažbou a následným spracovaním zaťažujme aj naše životné prostredie. Dnes už ale poznáme rôzne alternatívy, tzv. obnoviteľné zdroje energie, ktoré predstavujú možnú budúcnosť energetického priemyslu.  

K najznámejším príkladom zelenej energie dnes patrí energia získavaná zo slnka, vody, vetra či energia nadobúdaná z prirodzeného tepla zeme – geotermálna. Za pomoci nových technológií sa však naskytá ešte jeden zdroj, ktorý všetci vytvárame počas svojho života každý deň – odpad.

odpad, zelená energia

Odpad ako zdroj predstavuje využívanie lokálnych možností, ktoré máme neustále k dispozícii. Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej BRO) už dnes tvorí v priemere 50 až 60 % komunálneho odpadu z domácností. Práve preto môže jeho zhodnotenie predstavovať veľký potenciál pre energetický priemysel, vďaka ktorému môžeme splniť ambície EÚ, a to zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 na úroveň 42,5 %. 

 

Premena biomasy na bioplyn 

Ekonomicky a environmentálne vyhovujúce zhodnotenie bioodpadu môže byť už dnes realitou obehového hospodárstva mnohých samospráv. Odpad sa stáva cennou surovinou, ktorú môžete vhodnou technológiou premeniť na energiu či teplo a pri ďalšom spracovaní aj na palivo.  

Výstavbou zariadenia na suchú fermentáciu je možné zhodnotiť nielen kuchynský odpad z domácností (mierne znečistený plastmi), ale aj bioodpad z údržby mestskej zelene či záhradníctva, zvyšky z potravinárskej výroba či trus s vysokým obsahom sušiny. Spracovanie odpadu prebieha v uzavretých fermentoroch, ktoré sa naplnia bioodpadom a vzduchotesne uzavrú. Materiál pod neustálou kontrolou pracovníkov prebehne troma fázami, a to aeróbnym, anaeróbnym a opäť aeróbnym procesom, ktorý môže zahŕňať aj hygienizáciu bez externého zdroja tepla. 

Tvorba bioplynu prebieha v rozmedzí niekoľkých hodín po spustení druhej fázy. Materiál v suchom fermentore uvoľňuje bioplyn poháňajúci kogeneračnú jednotku, ktorá vyrába odpadové teplo a spolu s generátorom aj elektrický prúd. Vyrobená elektrina je čiastočne využívaná na chod zariadenia  približne 7 %. Zvyšok je možné dopraviť do distribučnej siete alebo využiť pre inú vlastnú spotrebu, čo je najmä z ekonomických dôvodov preferovaný variant. Druhým spomínaným výstupom, ktorý získame zhodnotením BRO, je teplo. Časť z neho, približne 10 %, je taktiež zužitkovaná na vyhrievanie a zabezpečenie stabilnej teploty vo fermentoroch. Nevyužité teplo je možné taktiež zužitkovať na iné účely v rámci danej prevádzky či na vykurovanie blízkych domácností alebo priemyselných objektov. Prevádzka suchej fermentácie nie je finančne náročná. Zariadenie je plne sebestačné, s výnimkou počiatočného kapitálu, na chod spotrebuje prevažne vlastnú energiu a teplo. Taktiež obsluha a údržba počas prevádzky je v porovnaní s bežnými poľnohospodárskymi bioplynovými stanicami výrazne jednoduchšia.  

V konečnej, tretej fáze má výsledný materiál, resp. organická hmota (v dôsledku biologickej degradácie) o 25 – 30 % menší objem ako vstupný materiál. Výsledný substrát, na rozdiel od bežných bioplynových staníc, nie je tekutý, ale naopak tuhý, a preto sa s ním dá ľahšie manipulovať a spracovať ho na kompost.  

 

Kompostovanie organickej hmoty

Pri zhodnotení BRO v zariadení na suchú fermentáciu sa vstupný materiál, napríklad kuchynský odpad, premení na tuhú organickú hmotu. Tá na rozdiel od digestátu z iných bioplynových staníc nie je tekutá, nezapácha a dá sa upraviť na vyššiu kvalitu, kompost, ktorý má schopnosť nahradiť umelé hnojivá a dlhodobo zlepšiť úrodnosť pôdy.  

Kompostáreň a suché fermentory sú vzájomne synergické. V oboch prípadoch je potrebná rovnaká technika – kolesový nakladač – na manipuláciu s akýmkoľvek bioodpadom, kuchynským odpadom alebo s akoukoľvek organickou hmotou, vrátane konárov, trávy a podobne. Ďalej je potrebná preosievacia stanica na hotový substrát, čím dosiahnete potrebnú veľkosť frakcie a čistotu odstránením cudzích predmetov (napríklad plastových obalov).   

Kompostáreň

Výhodu pri výstavbe zariadenia na suchú fermentáciu preto majú tí prevádzkovatelia, ktorí už vlastnia kompostáreň a môžu ju jednoduchšie rozšíriť. Výstavba suchej fermentácie za týchto podmienok je investične menej nenáročná a stavebne jednoduchšia. Vlastníctvo kompostárne k prevádzke zariadenia na suchú fermentáciu však nie je podmienkou, výstupný materiál môžete bez ďalšieho spracovania priamo aplikovať na poliach ako hnojivo. 

 

Kľúč k sebestačnosti každého mesta 

Výstavba suchého fermentora poskytuje veľký potencia pre potravinový priemysel. No ešte väčší potenciál môže predstavovať pre samosprávy, ktorým zákon ukladá povinnosť triediť kuchynský odpad z domácností. Za biologicky rozložiteľného odpadu dnes mestá a regióny platia, napriek tomu, že jeho zhodnotením vo vlastnej réžii môžu získať viac a dokonca aj ušetriť. Odpad, ktorého sa teraz potrebujú zbaviť”, dokážu využiť ako nevyčerpateľný zdroj na výrobu zelenej elektrickej energie. A tiež zdroj tepla, ktoré môže významne prispieť k dekarbonizácii a zníženiu závislosti miestnej sústavy centrálneho zásobovania teplom na fosílnych palivách alebo neodpadových materiáloch (napr. drevná štiepka). 

Prevádzka zariadenia na suchú fermentáciu navyše nie je náročná. Vstupný materiál z triedeného kuchynského odpadu nie je vo väčšine prípadov potrebné predupraviť a na základnú obsluhu je potrebný len kolesový nakladač. Na prevádzku fermentorov okrem toho nemusíte vynaložiť minimálne finančné prostriedky. Zariadenie má nízku spotrebu a je energeticky sebestačné.  

 

Hľadáte spoľahlivého partnera pre efektívne a energeticky výnosné zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu? Ponúkame vám riešenie na mieru od začiatku až do konca, od zberu kuchynského odpadu až po jeho zhodnotenie vo fermentoroch či kompostárni. 

Rozšírenie bioplynovej stanice

Biologicky rozložiteľné odpady sa stávajú v rámci konceptu environmentálnej udržateľnosti dôležité pre výrobu elektrickej energie a tepla. Potenciál bioplynových staníc však ich výrobou nekončí. Ďalším produktom, ktorý vám ich rozšírením pomôžeme získať, je biometán - palivo budúcnosti alebo tiež bioCNG a bioLNG.

Čo je biometán? Biometán je plynná látka, ktorá má technické parametre porovnateľné so zemným plynom. Ide o všestranný „zelený produkt”, ktorý ponúka dlhodobú náhradu neobnoviteľného fosílneho zemného plynu používaného bežne, a to vďaka širokej distribučnej sieti v priemyselnej výrobe, doprave, ale aj na vykurovanie či varenie v domácnostiach.

Výroba biometánu

Biometán ako plnohodnotná náhrada fosílneho zemného plynu predstavuje budúcnosť v energetickom priemysle a tiež ďalší krok k samostatnosti mesta či regiónu. Jeho výroba spočíva v prečistení surového” bioplynu, ktorý získame zhodnotením biologicky rozložiteľného odpadu v bioplynových staniciach.  

Táto plynná látka pred ďalšou úpravou obsahuje približne 50 – 55 % metánu (CH4) a ďalšie prímesi ako oxid uhličitý, síru, vodu a iné. Plný potenciál tejto suroviny však získame jej prečistením. Rozšírením novej či starej bioplynovej stanice vám pomôžeme eliminovať kontaminanty a inertné látky s nižšou výhrevnosťou. 

 

čistenie bioplynu a výroba biomatánu

 

Výsledkom je upravený bioplyn, z ktorého získate biometán obsahujúci  99 % metánu (CH4) a oxidu uhličitého s vyššou energetickou účinnosťou. Obnoviteľný plyn je následne pripravený na vtláčanie do plynárenskej siete a jeho ďalšie použitie. 

Využitie biometánu v praxi 

Výroba biometánu z obnoviteľných zdrojov a surovín, ako je biologicky rozložiteľný odpad predstavuje pre Slovensko obrovský potenciál. Dlhodobo udržateľné moderné riešenia môžu byť prínosom nielen z hľadiska ochrany klímy a životného prostredia, ale aj energetickej sebestačnosti mesta, regiónu či celej krajiny. Biometán má všestranné využitie. Je možné ho predať (vtláčať do distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.), skvapalniť či využiť pre vlastnú spotrebu. Výstavbou bioplynovej stanice a jej rozšírením na výrobu biometánu môže ktorýkoľvek podnik či samospráva získať ďalší spôsob, ako nadobudnúť zdroj energie, tepla či napríklad paliva pre flotilu vozidiel mestskej hromadnej dopravy a to všetko len z odpadu! 

Hľadáte spoľahlivého partnera pre efektívne a energeticky výnosné zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu? Ponúkame vám riešenie na mieru od začiatku až do konca, od zberu kuchynského odpadu až po jeho zhodnotenie vo fermentoroch či kompostárni. 

Podme spoločne nájsť riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

sucha fermentacia mobilna

ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE BIOODPADU šetrite a zarábajte súčasne

Suchá fermentácia, stabilné fermentory