JRK | Sardínia, bývalá pohroma Talianska - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Sardínia, bývalá pohroma Talianska

Príklady z praxe | 23.11.2021

Ďalším príkladným regiónom, ktorý od základov doslova “prekopal” zhodnocovanie odpadov je Sardínia. Jej miera triedenia BRO bola pred 18 rokmi len 3,8%, vďaka čomu ju Taliansko považovalo za najhorší región v krajine. Dnes už Sardínia nepatrí medzi najhorších, práve naopak, v súčasnosti  je ich lídrom.

Sardinia waste

Všetko sa začalo v roku 2003, kedy bola Sardínia na míle ďaleko od plnenia národných a európskych cieľov odpadového hospodárstva. Právomoci v oblasti spracovania odpadu majú v Taliansku 3 orgány, ktoré musia byť vo vzájomnom súlade a spolupracovať, aby dosahovali výsledky. Ich prepojenie bolo nutné, nakoľko aj Sardínia, musí dodržať stanovené recyklačné ciele EÚ. Z tohto dôvodu, v roku 2004 región zaviedol triedenie a zber bioodpadu, ktorým nielenže znížili množstvo KO, ale aj získali kvalitný kompost. Opatrenia programu v regióne Sardínia nastavili:

 1. povinný separovaný zber bioodpadu a zavedenie jednotlivých cieľov (napr. v roku 2018 zvýšiť mieru triedenia na 105 kg BRKO na obyvateľa),
 2. zvýšiť dane za skládkovanie z minima, ktoré bolo vtedy stanovené v talianskom práve (10 €/t) na maximum (25,8 €/t),
 3. zavedenie systému bonus/malus v oblasti nákladov na nakladanie so zvyškovým odpadom s cieľom odmeniť alebo penalizovať obce na základe ich výkonnosti,
 4. propagovať door-to-door (od dverí k dverám), ako preferovaný model separovaného zberu odpadu, spolu s finančnou motiváciou a výhodami kompostovania.

Zdroj: Zero Waste Europe

Ďalším plánom Sardínie ako zlepšiť odpadové hospodárstvo, bolo v roku 2008 zaviesť tzv. stimuly na podporu triedenia BRKO. Región navrhol systém odmeňovania obcí s vysokou mierou triedeného  zberu, no zároveň postihoval tie, ktoré zaostávajú. Ich trestom bola prirážka k nákladom za likvidáciu zvyškového odpadu, zatiaľ čo obce s najlepšími výsledkami v regióne získali bonus, čím celý systém vyvážili.

Kto dosiahol najlepšie výsledky v triedení BRKO?

Oristano je hlavným mestom provincie Sardínia. Vďaka stratégii zberu kuchynského odpadu od dverí zberu kuchynského odpadu od dverí, ktorú využíva viac ako 32 000 obyvateľov, dosiahlo mesto v roku 2016 až 75,6 % triedenie. Tento úspech sa však Oristanu v roku 2017 podarilo ešte prekonať, a to až na 80 % triedenie bioodpadu. Tieto výsledky odrážajú snahu mesta získať prvenstvo v tiedení BRKO, a to najmä z toho dôvodu, že Oristano, ako hlavné mesto provincie, chci ísť ostatným príkladom. Pozitívne výsledky, ktoré mesto dosiahlo nastavením systému sa však nedostavili len v zvýšenej miere triedenia, ale aj v znížení čiernych skládok v celom meste a v jeho okolí. 

Vyprodukovaného odpadu Oristana je tak málo, že samospráva pripravuje novú zmluvu o zbere odpadu. Nový program zberu triedeného odpadu a BRKO zníži frekvenciu vyprázdňovania nádob z raz týždenného na dvojtýždňový. Nový program by mal znížiť frekvenciu vyprázdňovania nádob triedeného odpadu, a aj BRKO z  týždenného na štrnásť dní. “Vysnívaným” cieľom mesta je dosiahnuť 90 % mieru triedenie BRKO.  

Sardinia pobrežie

Zdroj: Zero Waste Europe

Ďalšou samosprávou, ktorá sa môže pochváliť vynikajúcimi výsledkami v regióne Sardínia je Tortolì. Toto turistické mesto dnes dosahuje 90 % úspešnosť v triedení kuchynského zberu. Ešte pozoruhodnejšia je však produkcia odpadu na jedného obyvateľa, ktorá je sotva 53kg! Tortolì pri stanovení svojej stratégie prihliadala na svoj turistický ruch. Podobne ako domácnosti, aj hotely a kempingy musia dôkladne triediť. Napriek dobrým výsledkom si Tortolì, tak ako aj mesto Oristano stále myslí, že existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o predchádzanie vzniku odpadu. Z tohto dôvodu mesto zvažuje odmeňovací systém plať za to, čo vyhodíš,  ktorý by ešte viac motivoval obyvateľov alebo zaviesť zber triedeného odpadu systémom od dverí.

Aké plány má ešte Sardínia?

Napriek skvelým výsledkom má región ambíciu prekonať dosiahnuté ciele Európskej komisie a do roku 2022 dosiahnuť:

 1. 70 % recykláciu materiálov,
 2. 80 % separovaný zber odpadu,
 3. 10 % zníženie vzťahu medzi odpadom a HDP.

Sardínia je jedným z úspešných príklad z praxe, ako triediť BRKO a znížiť produkciu odpadu, z ktorého by sa mohlo Slovensko inšpirovať. Dosiahnuté výsledky sú nielen inšpiratívne, ale zároveň dokazujú, že správnym nastavením systému môžeme rapídne znížiť ZKO, zhodnotiť bioodpad,  znížiť náklady a motivovať občanov.

Podrobnejšie výsledky o zbere odpadu nájdete v Case study od Zero Waste Europe.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.