JRK | Prečo predchádzať vzniku odpadu kompostovaním? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prečo predchádzať vzniku odpadu kompostovaním?

Všetky | 10.09.2016

Výrazne znížime množstvo komunálneho odpadu v zberných nádobách, predídeme vzniku odpadu zmysluplným spôsobom, dodržíme platnú legislatívu o odpadoch v oblasti nakladania s BRKO, eliminujeme nezákonné spaľovanie a tvorbu čiernych skládok, obyvatelia získajú šikovného pomocníka na výrobu kvalitného hnojiva a starostovia pomôžu obecnému rozpočtu, ušetrené peniaze sa môžu venovať do zmysluplných riešení a potrieb v obci. . . .

Výrazne znížime množstvo komunálneho odpadu v zberných nádobách,

predídeme vzniku odpadu zmysluplným spôsobom,

dodržíme platnú legislatívu o odpadoch v oblasti nakladania s BRKO,

eliminujeme nezákonné spaľovanie a tvorbu čiernych skládok,

obyvatelia získajú šikovného pomocníka na výrobu kvalitného hnojiva a starostovia pomôžu obecnému rozpočtu,

ušetrené peniaze sa môžu venovať do zmysluplných riešení a potrieb v obci.

A to je iba začiatok efektívneho spôsobu riadenia odpadov v samosprávach. Začnime spracovávať bioodpady a následne zaveďme ďalšie riešenia pre menej odpadu.

V súčasnosti platný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je základným právnym predpisom vo vzťahu k biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len BRKO).

Od 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento zákon priniesol zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a taktiež nastavil pravidlá nakladania s BRKO.

Podľa § 81 ods. 7 b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

  • biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
  • biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

14 Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov

(8) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala

  • zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
  • kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Z hľadiska kuchynského a reštauračného odpadu má podľa § 83 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, prevádzkovateľ kuchyne zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne je teda povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Ide napríklad o školské jedálne v materských a základných školách, ktorých zriaďovateľom je obec.

Na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a zmesovým komunálnym odpadom sa podľa nového zákona o odpadoch nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, čo znamená, že nakladanie so spomínanými odpadmi bude musieť financovať obec sama.

V hierarchii aktivít v odpadovom hospodárstve je podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prvom mieste predchádzanie vzniku odpadu. Z toho vyplýva, že všetky aktivity obcí by mali smerovať predovšetkým k predchádzaniu vzniku odpadu a následne k ostatným možnostiam nakladania s odpadom.

Predchádzanie vzniku bioodpadu prostredníctvom kompostovania je cestou k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a naplneniu legislatívnych povinností obce pre nakladanie s bioodpadom. Poradíme vám ako na to aj vo Vašej obci. Kontaktujte nás.

 

ZÁKON, VYHLÁŠKY, SMERNICE A NARIADENIA PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY

Zákon 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 371/2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Smernica Rady č. 1999/31/ES o skládkach odpadov

Smernica Rady č. 2008/98/ES o odpadoch

Nariadenie EP a Rady (ES) 1069/2009

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.