JRK | Pohoda kráča v šľapajach veľkých zahraničných festivalov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Pohoda kráča v šľapajach veľkých zahraničných festivalov

Všetky | 26.07.2016

Keď pominie hudba, festivaly sú ponechané na pospas horám odpadu. A to od plastových pohárov, riadov a obalov cez papierový odpad až po masu kuchynských zvyškov. To je všeobecný problém väčšiny masových hudobných festivalov, na ktorých sa v priebehu pár dní premelú státisíce ľudí. Avšak pokrokové vetry vejú už aj do týchto končín, a tak postupne počuť hlasy volajúce k zmene. Tou má byť snaha o zmiernenie množstva odpadov, ktoré vznikajú práve na týchto miestach.

Veľké festivaly ako Glastonbury, Outside Lands, Coachella, Electric Forest už podnikajú akčné kroky k tomu, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu a inšpirovali aj svojich návštevníkov správať sa zodpovedne. A to je veľký pokrok. Vlna separácie zložiek, ako sú napríklad plasty, sa pomaly udomácňuje (taktiež predchádzanie vzniku tohto odpadu vďaka spoplatneným a vratným nápojovým pohárom) a je dobre známa. Avšak čo s potravinovým odpadom, ktorý tvorí obrovský podiel z celkového odpadu z týchto akcií? Ten vzniká v desiatkach stánkoch s občerstvením, či priamo u návštevníkov festivalov. Vo všeobecnom merítku je potravinový odpad tretín najväčším prispievateľom emisií skleníkových plynov po Spojených štátoch a Číne. Keď je kuchynský odpad ukladaný na skládky a tam hnije, uvoľňuje sa metán, ktorý je zodpovedný za všeobecne známy skleníkový efekt. Ak sa však tento odpad skompostuje, tomuto efektu sa predíde. A to je jednou z ciest ako sa správať k našej planéte zodpovedne. Zaradenie systému separovania a kompostovania kuchynského odpadu do zelených odpadových programov kultúrnych festivalov je jedným z akčných a pokrokových krokov. Cieľom týchto trendsetterov vo festivalovom merítku je na jednej strane zabezpečiť, aby bolo možné priamo na festivale separovať jednotlivé zložky (koše na separáciu pre návštevníkov, motivácia stánkarov separovať, osveta…), predchádzať vzniku odpadu (zabezpečiť používanie biologicky rozložiteľných pohárov, obalov, servítok, zálohovaných nápojových pohárov…), spracovať odpady svojpomocne (kompostovaním priamo na festivale…) či následne nakladať s odpadom ako zo zdrojom (odovzdávať bioodpad do bioplynových staníc, nespotrebované zvyšky jedla darovať…). Na druhej strane je snaha naučiť návštevníkov jesť zodpovedne a teda neplytvať potravinami.

AUTOR FOTO: NVK Jaroslav Novak

Slovenská POHODA je jedným z festivalov, ktoré môžu ísť príkladom. Organizátori festivalu sa každoročne snažia pracovať na skvalitnení kultúrneho programu, ako aj na vlastnej zodpovednosti k životnému prostrediu. Ako jediný festival na Slovensku mala POHODA aj tento rok zavedený systém triedenia obalových odpadov a taktiež biologicky rozložiteľných odpadov. Navyše kompostovala kuchynský odpad v elektrickom kompostéri (elektrický kompostér GreenGood GG50) priamo na mieste jeho vzniku a to počas trvania festivalu. A teda stánky s občerstvením aj návštevníci triedili svoj kuchynský odpad a nespotrebované zvyšky z jedla do nádob na biologicky rozložiteľný odpad a ten následne putoval na spracovanie do elektrického kompostéra. Tam sa tento biologicky rozložiteľný odpad spracoval na „kompost“ v priebehu 24 hodín. Navyše stánkari ponúkali jedlo do biologicky rozložiteľných obalov, ktoré sa taktiež kompostovali v elektrickom kompostéri.

Separácia odpadu na festivale POHODA 2016

Tento rok sa na POHODE spracovalo približne 1,7 tony bioodpadu (kuchynského odpadu vrátane biologicky rozložiteľných obalov), ktorý sa opätovne využije na zmysluplné účely. Organizátori totiž plánujú použiť vzniknutý kompost na zapracovanie do pôdy na mieste, kde každoročne vyrastajú slnečnice. A to je krásny príklad cirkulárnej ekonomiky v sfére odpadového hospodárstva a toho, že aj veľké festivaly môžu elegantne vyriešiť svoj problém s odpadom či využiť ho vo svoj prospech.

Elektrický kompostér GG 50 na POHODE 2016

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.