JRK | Evidencia odpadu funguje aj v zberovej spoločnosti - príklad z Čiech - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Evidencia odpadu funguje aj v zberovej spoločnosti – príklad z Čiech

Príklady z praxe | 01.03.2019

Pred časom sme sa vybrali k našim českým susedom pozrieť sa ako funguje evidencia odpadu ECONIT v podmienkach komunálnych technických služieb.

Počas tohto dňa sme prešli krokmi od miesta, kde sa evidencia začína z pohľadu občana, cez zber a evidovanie odpadu v teréne až po zbieranie dát a názor zberovej spoločnosti, ktorá evidenciu pre mesto zabezpečuje.

Navštívili sme mestský úrad, kde nám pracovníčka vysvetlila akým spôsobom sú domácnostiam priraďované a následne distribuované QR kódy. Tie sú nalepené na zberných nádobách na triedený odpad. Každý občan má s mestom uzatvorenú zmluvu o zapožičaní nádoby a jej označení kódom. Tým je zaradený do evidencie množstva vytriedeného odpadu.

Pozreli sme sa aj na to ako prebieha evidencia v praxi. Videli sme, ako rýchlo  evidencia prebieha pri zbere triedených plastov. Pracovník zberovej služby načítal príslušný kód na nádobe, skontroloval jej obsah a následne naskenoval kód, ktorý označoval množstvo naplnenia nádoby. Takýmto spôsobom sú evidované aj ostatné druhy odpadu.  Okrem základných množstiev môže pracovník upozorniť napríklad na to, že v plastovom odpade bolo množstvo nestlačených PET fliaš. Tieto informácie sa dostanú k zodpovedným pracovníkom na mestskom úrade, ktorých úlohou je  upozorniť občanom ako správne triediť.

Podľa vyjadrení samosprávy, evidencia pomohla odhaliť kto odpad triedi alebo netriedi. Prispela k rozhodovaniu o úprave frekvenciu zvozu – ak občania v nastavenom intervale nenaplnili zberné nádoby resp.boli preplnené.

V niektorých samosprávach prebieha aj evidencia zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je spracovaný v kompostárni prevádzkovanej technickými službami. Eviduje sa aj tento druh odpadu. Samosprávy by však mali apelovať na občanov, že zberné nádoby sú prioritne určené na zber kuchynského biologického odpadu. Zelený odpad zo záhrad by mali občania spracovávať v kompostéroch.

Evidencia odpadu z pohľadu zberovej spoločnosti 

Celým procesom evidencie nás sprevádzal zástupca komunálnych technických služieb. Zdôraznil, že pred implementovaním nového systému je potrebné evidenciu dobre premyslieť a nastaviť hneď tak, aby fungovala efektívne a prinášala očakávané výsledky od začiatku. Uviedol tiež, že čoraz viac obcí bude mať o evidenciu odpadu záujem, pretože získajú transparentný pohľad na svoje odpadové hospodárstvo. Z dlhodobého pohľadu si nebudú môcť dovoliť míňať peniaze na drahšie skládkovanie a tak budú hľadať efektívne nástroje. Zberové spoločnosti sa skôr či neskôr budú musieť tomuto dopytu prispôsobiť.

Evidenciu odpadu hodnotí ako modernú službu obce, ktorá prináša reálny pohľad na množstvo odpadov v samospráve a odstraňuje anonymitu domácností. Samospráva má v rukách reálne dáta, na základe ktorých môže prijať adresné kroky na zlepšenie miery triedenia, predchádzať vzniku odpadu a prípadne motivovať občanov k zodpovednejšiemu správaniu a zaobchádzaniu s odpadmi.

Evidujte odpad moderne a jednoducho vďaka slovenskému evidenčnému systému odpadov ELWIS. Kontaktujte nás a vypracujeme vám návrh riešenia

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.