Dotácie na kompostéry sú konečne spustené

31.05.2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznámilo v minulom týždni na svojej webovej stránke zverejnenie 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného  prostredia. Výzva je zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Na webovej stránke sa uvádza:

23. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 5 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Dátum vyhlásenia: 26. 05. 2017

Podrobné informácie a potrebné dokumenty nájdete TU

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video