Čo s bioodpadom z verejných plôch?

07.05.2018

Mnoho samospráv po celom Slovensku začalo riešiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom tak, že domácnosti vybavili záhradnými kompostérmi. Obyvatelia tak môžu spracovávať svoj bioodpad priamo na mieste jeho vzniku. Samosprávam však počas celého roka vzniká množstvo bioodpadu aj z verejnej zelene. Ideálnym riešením pre spracovanie odpadu z verejných priestranstiev je zriadiť malú kompostáreň. Tá môže slúžiť  ako doplnkový systém pre prebytočný BRKO z domácností. Čo však ak obec alebo mesto nemá vhodný priestor na vybudovanie kompostárne?

Kompostovacie silo JRK 5100 na odpad z verejnej zelene v obci Rokytov.

Samosprávy môžu odpad z verejných plôch spracovávať vo veľkokapacitných kompostovacích zásobníkoch, umiestnených na okraji týchto plôch a spracovať tak odpad priamo namieste jeho vzniku. Príkladom takéhoto riešenia je aj obec Rokytov. Obec leží v okrese Bardejov a má 549 obyvateľov. Od jari bude zelený odpad z údržby zelene na obecnom cintoríne spracovať v drevenom veľkoobjemovom sile JRK 5100, ktoré je umiestnené v tesnej blízkosti verejnej plochy.

 

Spracúvajte bioodpad z verejnej zelene efektívne. Kontaktujte nás.

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video