JRK | Bioodpad v Pontevedre dostal druhú šancu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Bioodpad v Pontevedre dostal druhú šancu

Príklady z praxe | 09.09.2021

Pontevedra, provincia na severozápade Španielska, mala ešte pred niekoľkými rokmi veľmi veľké problémy s nevyužitým bioodpadom. Aj keď je táto provincia jedna z najväčších v krajine, napriek nízkemu počtu obyvateľov (len 2% populácie) vyprodukovala v priemere až 348 kg zmesového odpadu na občana ročne.

JRK SLovensko Pontevedra kompostovanie bioodpad

Ďalším problémom, s ktorým mesto zápasilo bolo až takmer 55% bioodpadu v nádobách na komunálny odpad. Nezúžitkovaný kuchynský odpad je plytvaním zdrojom energie a živína navyše je jeho skládkovanie ekologickou hrozbou. Na začiatku nemalo mesto žiadnu možnosť ako zhodnotiť bioodpad.To sa však zmenilo po tom, ako sa provincia rozhodla zakročiť a postaviť prvý decentralizovaný kompostovací systém v regióne.

V roku 2019 provincia Pontevedra zahájila projekt pod názvom “Revitaliza” s cieľom vyzbierať a zhodnotiť BRKO z domácností tak, aby bioodpad neskončil na skládke alebo v spaľovni. Pri implementácií mali občania na výber z 3 spôsobov kompostovania podľa hustoty zaľudnenia:

  • domáce kompostovanie (vybralo si 37,83% obyvateľov),
  • kompostovanie v komunitách (vybralo si 38,23% obyvateľov), 
  • lokálna kompostáreň (využíva 23,14% obyvateľov).
JRK SLovensko Pontevedra kompostovanie bioodpad, cistenie komposteru

Zdroj: Deputación de Pontevedra

Do projektu sa nezapojili len prevádzky produkujúce bioodpad vo väčšom množstve ako sú napríklad reštaurácie, hotely, kaviarne, nemocnice alebo školy. Celý projekt spracovania a zhodnotenia BRKO v Pontevedre funguje na 3 základných pilieroch:

  • vyváženosť vstupných materiálov, ktoré zaisťujú správny proces kompostovania,
  • výber správneho miesta, ktoré je vhodné na kompostovanie v danej lokalite tak, aby mali všetci obyvatelia ľahký prístup,
  • návrhnutie a implementácia efektívneho systému, ktorý sleduje a rieši problémy pri zavádzaní kompostovania.
JRK SLovensko Pontevedra kompostovanie bioodpad, komunitne kompostovanie

Zdroj: Deputación de Pontevedra

Po 3 rokoch projekt Revitaliza v provincii Pontevedra ponúka hmatateľný a úspešný príklad ako efektívne implementovať systém nakladania s biologickým odpadom. Výsledkom je viac ako 2 000 ton zhodnoteného BRKO, a to pomocou nenápadných a nákladovo efektívnych opatrení. Odmenou pre občanov provincie Pontevedra nie je len zníženie nákladov na odpadové hospodárstvp a prechod paušálneho poplatku na množstvový zber, ale hlavne čistejšie životné prostredie, ktoré nič nedokáže nahradiť.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.