JRK | Bioodpad v Pontevedre dostal druhú šancu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Bioodpad v Pontevedre dostal druhú šancu

Príklady z praxe | 09.09.2021

Pontevedra, provincia na severozápade Španielska, mala ešte pred niekoľkými rokmi veľmi veľké problémy s nevyužitým bioodpadom. Aj keď je táto provincia jedna z najväčších v krajine, napriek nízkemu počtu obyvateľov (len 2% populácie) vyprodukovala v priemere až 348 kg zmesového odpadu na občana ročne.

JRK SLovensko Pontevedra kompostovanie bioodpad

Ďalším problémom, s ktorým mesto zápasilo bolo až takmer 55% bioodpadu v nádobách na komunálny odpad. Nezúžitkovaný kuchynský odpad je plytvaním zdrojom energie a živína navyše je jeho skládkovanie ekologickou hrozbou. Na začiatku nemalo mesto žiadnu možnosť ako zhodnotiť bioodpad.To sa však zmenilo po tom, ako sa provincia rozhodla zakročiť a postaviť prvý decentralizovaný kompostovací systém v regióne.

V roku 2019 provincia Pontevedra zahájila projekt pod názvom “Revitaliza” s cieľom vyzbierať a zhodnotiť BRKO z domácností tak, aby bioodpad neskončil na skládke alebo v spaľovni. Pri implementácií mali občania na výber z 3 spôsobov kompostovania podľa hustoty zaľudnenia:

  • domáce kompostovanie (vybralo si 37,83% obyvateľov),
  • kompostovanie v komunitách (vybralo si 38,23% obyvateľov), 
  • lokálna kompostáreň (využíva 23,14% obyvateľov).
JRK SLovensko Pontevedra kompostovanie bioodpad, cistenie komposteru

Zdroj: Deputación de Pontevedra

Do projektu sa nezapojili len prevádzky produkujúce bioodpad vo väčšom množstve ako sú napríklad reštaurácie, hotely, kaviarne, nemocnice alebo školy. Celý projekt spracovania a zhodnotenia BRKO v Pontevedre funguje na 3 základných pilieroch:

  • vyváženosť vstupných materiálov, ktoré zaisťujú správny proces kompostovania,
  • výber správneho miesta, ktoré je vhodné na kompostovanie v danej lokalite tak, aby mali všetci obyvatelia ľahký prístup,
  • návrhnutie a implementácia efektívneho systému, ktorý sleduje a rieši problémy pri zavádzaní kompostovania.
JRK SLovensko Pontevedra kompostovanie bioodpad, komunitne kompostovanie

Zdroj: Deputación de Pontevedra

Po 3 rokoch projekt Revitaliza v provincii Pontevedra ponúka hmatateľný a úspešný príklad ako efektívne implementovať systém nakladania s biologickým odpadom. Výsledkom je viac ako 2 000 ton zhodnoteného BRKO, a to pomocou nenápadných a nákladovo efektívnych opatrení. Odmenou pre občanov provincie Pontevedra nie je len zníženie nákladov na odpadové hospodárstvp a prechod paušálneho poplatku na množstvový zber, ale hlavne čistejšie životné prostredie, ktoré nič nedokáže nahradiť.

Článok vznikol na základe Case Study Zero Waste Europe.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.