Bioodpad končiaci na skládke je veľkým problémom. Aká je prax?

02.08.2016

Zmesový komunálny odpad (ZKO) momentálne predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre životné prostredie, a teda pre kvalitu života nás všetkých. Väčšina ZKO na Slovensku končí na skládkach, kde sa uvoľňujú škodlivé látky, čím dochádza k znečisteniu nášho životného prostredia. Je preto potrebné znížiť bezpečnostné riziko zmesového odpadu a predísť skládkovaniu odpadov. Najväčšiu zložku zmesového odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad (BRKO), ktorý zároveň predstavuje veľké riziko kvôli toxickým plynom a látkam, ktoré sa pri hnilobnom procese na skládke uvoľňujú. Medzi priority odpadového hospodárstva preto patrí zníženie podielu BRO na skládkach. V JRK sa snažíme poskytovať komplexné riešenia, ktoré znížia tvorbu odpadu a zvýšia mieru triedenia vzniknutého odpadu. Aby boli takéto riešenia efektívne, musia byť ekologické, ekonomické a legálne. Ich implementácia však nemôže zabúdať na ľudí – práve naopak! Základom účinných opatrení je vzdelávanie a zmena správania ľudí. V nasledujúcom príspevku v krátkosti zhrnieme riziká nezodpovedného odpadového hospodárstva, opíšeme tzv. Analýzu odpadov, ktorá slúži ako výskumný nástroj odpadového hospodárstva, a zároveň predstavíme príklad obce, ktorá sa rozhodla eliminovať biologicky rozložiteľný odpad vďaka záhradným kompostérom.

Riziká nezodpovedného odpadového hospodárstva

Zmesový komunálny odpad na Slovensku spravidla obsahuje veľký podiel odpadu, ktorý je vhodný na triedenie a zhodnotenie. Sú to napríklad plasty, papier, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Skládkovanie každej jednej z týchto zložiek je ekonomicky nevýhodne, a predstavuje veľké zdravotné riziko. I keď sú na Slovensku vytvorené podmienky pre triedenie a následnú recykláciu plastov či skla, ľudia majú stále nízku mieru triedenia odpadov a veľké množstvo stále končí na skládkach. Takýto stav predstavuje veľkú záťaž pre životné prostredie, keďže bežné plasty či sklo potrebujú niekoľko stoviek rokov pre úplné rozloženie. Sklo, plasty a kovy nie sú jedinými zložkami, ktoré predstavujú riziko na skládkach.

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí priemerne 40% zmesového odpadu. Môže sa zdať, že biologicky rozložiteľný odpad (BRO) nepredstavuje riziko pre životné prostredie – veď napokon je rozložiteľný v prírode. Opak je ale pravdou.  BRO totiž potrebuje optimálne podmienky pre jeho rozloženie, zhodnotenie a vyťaženie živín v podobe kompostu. Skládky však tieto podmienky neposkytujú – na skládke je bioodpad stlačený ďalším odpadom a dochádza tak k rozkladu bez prítomnosti vzduchu, čo spôsobuje hnilobný proces. Počas hnitia sa do ovzdušia dostávajú škodlivé plyny ako metán a podzemné vody sa znečisťujú prostredníctvom výluhov zo skládky.

Pokiaľ je súčasťou zmesového odpadu  aj veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, tak sa do nášho životného prostredia dostávajú škodlivé látky a patogény. Zvyšuje sa teda riziko vzniku prenosných vírusov a ochorení, ktoré sa cez divú zver, vtáctvo a hlodavce dostáva do potravinového reťazca, a dochádza k celkovému znečisteniu ekosystémov.

O analýze odpadov

Odpadové hospodárstvo sa teda usiluje o zvrátenie trendu nadmerného skládkovania. Za účelom nastavenia účinného systému, ktorý vytvorí ľuďom podmienky pre triedenie odpadov a bude ich motivovať k nadobudnutiu pocitu zodpovednosti za svoje odpady, je potrebné preskúmať aktuálne správanie ľudí voči odpadom. Teda je potrebné zistiť, prečo je na Slovensku stále nízka miera triedenia, aké odpady dnes ľudia triedia, a s akými problémami sa stretávajú. Jednoducho povedané, potrebujeme vedieť čo ľudia vyhadzujú do koša.

Analýza odpadov je  spôsob, ktorý často slúži ako primárny indikátor pre nastavenie programov pre zníženie tvorby odpadu. Analýza odpadu prebieha formou detailného triedenia zmesového odpadu z domácností. Pomocou rozboru jednotlivých zložiek odpadu a ich zastúpenia v zmesovom komunálnom odpade dokážeme zistiť mieru triedenia medzi občanmi, no taktiež dostaneme obraz o vzorcoch správania spotrebiteľov – konkrétne ako využívajú jednotlivé produkty, a ako sa ich zbavujú. No najmä dokážeme určiť, koľko a akého odpadu domácnosti vyprodukujú. Počas predošlých analýz sme dospeli k záveru, že na Slovensku prevláda nízky pomer triedenia odpadov.

Ako prebieha analýza odpadov? Príklad z Lietavskej Lúčky

V pondelok 19.7. vykonal náš tím z JRK v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky už druhú analýzu odpadov v Lietavskej lúčke.  Do tejto obce sme prišli opäť po roku od prvej analýzy, aby sme porovnali zloženie zmesového komunálneho odpadu po nastavení systému kompostovania. Spolupráca s obcou začala na jar 2015. Obec získala dotácie na zakúpenie kompostérov, ktoré následne spoločnosť JRK dodala všetkým obyvateľom. Prvá analýza odpadu bola vykonaná v júni 2015 a jej cieľom bolo zistiť zastúpenie jednotlivých zložiek zmesového komunálneho odpadu v tejto obci. Zároveň bola spustená informačná kampaň, cieľom ktorej bolo predstaviť obyvateľom riziká nesprávneho odpadového hospodárstva. Obyvatelia boli taktiež informovaní o význame a zásadách kompostovania. V rámci osvetovej kampane prebiehala aj súťaž “Nádoba bez odpadu” a prednášky pre žiakov ZŠ o triedení a kompostovaní BRO. Aby sme mohli vyhodnotiť úspešnosť tejto spolupráce, bolo potrebné vykonať druhú analýzu odpadu.

analyza odpadov bioodpad menejodpadu (2)

V deň zvozu zmesového komunálneho odpadu sme v ranných hodinách zozbierali odpad z tridsiatich odpadových nádob, čo predstavuje približne 10% domácností v tejto obci. Odpad sme s pomocou zamestnancov obce zozbierali do troch veľkých vriec,  tzv. “Big bag-ov” a doviezli na vydláždenú plochu. Nakladanie s odpadmi môže predstavovať zdravotné riziko, a je preto potrebné obliecť sa pred analýzou do ochranného odevu – overál, návleky, rukavice a rúška. Odpad sme vysypali na plachtu a pustili sa do triedenia jednotlivých zložiek odpadov do pripravených vriec. Z nahromadeného odpadu sme detailne separovali nasledujúce zložky: biologicky rozložiteľný (BRO) záhradný odpad, BRO kuchynský odpad, papier, lepenku, PET fľaše, tvrdený plast, fólie a obaly, sklo, kovy, tetrapaky, textil, plienky a zmesový netriediteľný odpad. Vrecia s vytriedenými zložkami sme zvážili a hmotnosť zaznamenali.

analyza odpadov bioodpad menejodpadu (3)

Vyhodnotenie analýzy v Lietavskej Lúčke

Výsledky druhej analýzy v Lietavskej Lúčke značia pozitívny posun, no zároveň aj priestor pre ďalšie zlepšenie. Už na prvý pohľad bol v zmesovom odpade značne menší pomer biologicky rozložiteľného odpadu oproti minulému roku, kedy ešte obec nemala zabezpečený spôsob spracovania BRO. Toto zistenie nás veľmi potešilo, a naznačuje, že zavedenie kompostérov spolu s informačnou kampaňou môže mať rýchle a pozitívne výsledky.

Počas analýzy sme v odpadoch našli aj zložky, ktoré žiaľ svedčia o stále nízkej motivácii občanov k triedeniu odpadov. Zastúpenie plastov, papiera, skla a textilu v zmesovom odpade je naďalej vysoké, najmä vzhľadom na vysokú zhodnotiteľnosť týchto zložiek. Tieto zložky sú však pri momentálnych možnostiach v obci jednoducho triediteľné. V odpadoch sa nachádzali aj mnohé zložky, ktoré veľmi jasne svedčia o nízkej informovanosti ohľadom správneho triedenia odpadov. V mnohých prípadoch sa totiž stalo, že domácnosť vytriedila všetky PET fľaše a tvrdené plasty, no vyhodila do zmesového odpadu plastové fólie, obaly, sáčky z potravín. Sami si uvedomujeme potrebu ešte väčšieho dôrazu na informačné kampane, ktoré ukážu ľudom možnosti a zásady správneho triedenia odpadov.

analyza odpadov bioodpad menejodpadu (1)

Spolupráce s obcami nám ukazujú, že pre zníženie tvorby odpadov a zvýšenie miery triedenia je potrebné nastaviť systém motivácie občanov, ktorý by poukázal najmä na ekonomické výhody zníženia množstva zmesového odpadu (napr. znížená mestská daň). Veríme, že inovatívne a funkčné technológie v spojitosti so vzdelávaním a motiváciou občanov prispejú vo veľkej miere ku zmene správania ľudí voči svojim odpadom. Redukovanie množstva zmesového odpadu totiž predstavuje okrem ekologických, aj značné ekonomické výhody pre samotných občanov. Obec Lietavská Lúčka za prvých šesť mesiacov znížila množstvo odpadu o 25%, a za posledný rok znížila frekventovanosť vývozov zmesového odpadu z 1x týždenne na 1x za dva týždne. Tieto zmeny znamenali pre obec už za prvé tri mesiace úsporu 5320 EUR, ktoré môže obec využiť na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov.

Zhrnutie

Zmesový odpad končiaci na skládkach je dnes jedným z najpálčivejších ekologických a ekonomických problémov. Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí približne 40% celkového objemu zmesového odpadu, je na skládkach veľmi nebezpečný: hnilobné procesy uvoľňujú škodlivé plyny, znečisťujú podzemnú vodu a šíria nákazy. Obce majú dve legálne možnosti ako nakladať s bioodpadom a zastaviť jeho skládkovanie: prvou možnosťou je poskytnúť občanom konvy a zabezpečiť následné zužitkovanie bio odpadu, alebo druhou možnosťou je vybaviť domácnosti kompostérmi, v ktorých si budú môcť samy zhodnocovať bioodpad v podobe využiteľného kompostu. Veríme, že odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu je prvým krokom k zníženiu množstva odpadu končiaceho na skládkach.

Lietavská Lúčka je príkladom obce, ktorá sa rozhodla zabezpečiť svojim občanom kompostéry a motivovala ich prostredníctvom informačnej kampane a súťaží. My sme v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky vykonali analýzu odpadov pred spustením kampane, a opakovane rok po začiatku spolupráce. Druhá analýza ukázala pokles podielu BRO v zmesovom odpade (zo 48,7% na 21,4%) no je však otázne, či je tento pokles dostatočný.

Naše ciele sú zamerané na elimináciu biologicky rozložiteľného odpadu zo skládok. Výsledky analýzy však ukazujú, že je nutné venovať sa aj ostatným zložkám odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, textil,…). Preto je potrebné klásť veľký dôraz na dlhodobú spoluprácu a opakované informačné kampane, ktoré objasnia ľudom komplexné následky nezodpovedného nakladania s odpadmi, predstavia im potenciálnu hodnotu a využiteľnosť odpadov, a budú ich motivovať  ku zmene svojho správania. Cieľom týchto snáh by malo byť vybudovanie pocitu zodpovednosti nielen voči tvorbe ale aj spracovaniu vlastných odpadov.

Autor: Zuzana Prostredníková, JRK Waste Management

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video