3. ročník konferencie BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY

Už po tretí raz sa stretli zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne našli riešenie pre efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Hlavnou témou tohto ročníka boli praktické skúsenosti pri aplikácii nových povinností a pravidiel pri nakladaní s BRKO do praxe. Na konferencii boli predstavené technológie a technika, používané pri kompostovaní.

V siedmych tematických blokoch sa účastníci počas dvoch dní mohli dozvedieť viac o:

  • Legislatíve v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov.
  • Koncepcii smerovania k nulovému odpadu v obciach (Zero Waste).
  • Predchádzaní vzniku BRKO (domáce kompostovanie, komunitné kompostovanie, využívanie BRKO na záhradách…).
  • Zriaďovaní a prevádzke malej kompostárne.
  • Technologických riešeniach kompostární.
  • Zbere BRKO (kuchynský, záhradný, oleje).
  • Motivácii obyvateľov.
  • Príkladoch dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.
  • Vyhodnotení súťaže 3Z.

Na konferencii bol samosprávam predstavený moderný evidenčný systém pre odpadové hospodárstvo –  ELVIS. 

Veríme, že všetci zúčastnení si z konferencie odniesli veľa poznatkov a podnetov. Ďakujeme OZ Priatelia Zeme za organizáciu konferencie, a tešíme sa na jej ďalšie pokračovanie.

3. ročník konferencie z pohľadu JRK

Konferencia je určená hlavne pre mestá a obce, ale aj pre ich zberové spoločnosti a prevádzkovateľov kompostární.

Zavrieť video