JRK | Ako ovplyvniť správanie najväčších producentov ZKO vďaka evidencii? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako ovplyvniť správanie najväčších producentov ZKO vďaka evidencii?

Nezaradené | 28.07.2022

Evidencia odpadu prináša samosprávam prehľad o produkcii odpadu z domácností, obecných inštitúcií či podnikateľských subjektov. Ako však tieto dáta využiť? Aké kroky podniknúť, keď v systéme ELWIS identifikujete najväčších producentov odpadu?

Na túto, pomerne častú otázku zo samospráv, sme ponúkli odpoveď na prvej ELWIS konferencii.

Vďaka dátam z viac ako 70 slovenských samospráv sme identifikovali subjekty, ktoré môžeme všeobecne považovať za najväčších producentov zmesového komunálneho odpadu. Sú nimi podnikateľské subjekty, zariadenie samospráv – škola alebo obecný úrad a cintorín.

Trochu legislatívy

Podľa zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec, ak ide o zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad z iných zdrojov a drobný stavebný odpad. Keďže množstvo vyprodukovaného ZKO ovplyvňuje poplatky za skládkovanie, je v záujme samospráv, identifikovať najväčších producentovnájsť nástroje, ktorými ich motivujú k lepšiemu triedeniu. Práve z tohto dôvodu zaujíma obec aj produkcia odpadu podnikateľských subjektov. Tie podľa zákona zodpovedajú za:

  • oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
  • elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
  • oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
  • oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu

Koľko dopláca obec, ak podnikateľský subjekt netriedi?

Problémom okrem množstva a zloženia odpadu v čiernych nádobách z týchto subjektov je aj to, že cena, ktorú za zber platia ani zďaleka nepokrýva náklady na jeho zneškodnenie. Uveďme preto ilustračný príklad.

Realita plných košov

Ilustračná foto: preplnené nádoby na ZKO za obchodmi či reštauráciami sú slovenskou realitou

Podnikateľský subjekt má 1100 litrovú nádobu na ZKO. Obec platí za každú manipuláciu s nádobou poplatok 5,5 eura a 85 eur za tonu odvezeného a zneškodneného odpadu. Subjekt na základe obecného VZN, ktoré stanovuje cenu za nádobu podľa počtu zamestnancov a počtov zberov za rok, platí za jeden zber 4,30 eur. Reálny náklad na túto nádobu však predstavuje 18,25 eur, ktoré musí obec zaplatiť. Pri jednom zbere obec dopláca až 13,95 eur, ročne (pri 26 zberoch) je to až 362,70 eur na jednu nádobu.

Ako môže obec dosiahnuť lepšie triedenie v podnikateľských subjektoch?

Obec môže kontrolovať obsah nádoby na zvyškový odpad. Ak v nej nájde veľa odpadu, ktorý je možné vytriediť, môže podnietiť k diskusii s prevádzkovateľom. Jej cieľom môže byť dohoda o zapojení prevádzky do obecného triedeného zberu. Prípadne môže obec odporučiť dovybavenie prevádzky nádobami na triedený zber, ktorý si podnikateľský subjekt zabezpečí vo vlastnej réžii.

Ďalšou možnosťou je upraviť VZN obce tak, že pre podnikateľské subjekty zavedie množstvový zber a stanový adekvátny poplatok za objem používaných nádob na ZKO.

Jednoduchšie riešenia vo vlastných radoch

Z dát v našom systéme vyplynulo, že veľa zmesového komunálneho odpadu vzniká aj na obecných úradoch, materských alebo základných školách a cintorínoch. V tomto prípade majú samosprávy v rukách jednoduchšie riešenie, keďže majú priamy dosah na tieto miesta.

osveta o tridení

Pravidelná osveta na úrade či školách môže pomôcť znížiť produkciu ZKO

Riešením pre úrad aj školy môže byť zavedenie dôslednejšieho triedenia v triedach a kanceláriách, so zameraním aj na bioodpad. Okrem toho môžu začať s triedením bioodpadu a s  kompostovaním. Neodmysliteľnou súčasťou je osveta, kontrolovanie a vysvetľovanie, prečo sú tieto aktivity dôležité, tak školákom ako aj dospelým.

Menej odpadu aj na cintorínoch

Hoci je cintorín miesto, kde sa kontrola triedenia môže zdať veľmi náročná, neriešiť toto miesto sa samosprávam nevyplatí. Aj tu by mali pre občanov vytvoriť  podmienky na pohodlné triedenie odpadu.

analyza odpadu na cintorine

Analýza odpadu na cintoríne vo Vrakuni preukázala, že kompostovanie na cintorínoch má potenciál

Nemôžeme očakávať, že zo dňa na deň prejdú na používanie udržateľných alternatív (živé kytice a vence, či bezobalové sviečky). Obec však môže na cintorín umiestniť kompostér, o ktorý sa bude starať zodpovedná osoba. Na vzdelávaní občanov môže spolupracovať s cirkevnými inštitúciami, napríklad na jeseň pred Pamiatkou zosnulých. Apelovať by mali na to, aby si svojich blízkych uctili udržateľným spôsobom, tak ako to bolo kedysi a nepretekali sa v tom, kto na cintorín donesie väčší veniec. Spolupracovať by mohli aj so školami, kde môžu deti vyrábať spomienkové vence z prírodných materiálov.

vysledky analyzy

Výsledky analýzy odpadu z cintorína Vrakuňa

Systém ELWIS poskytne samosprávam dáta, dôležité však je, ako ich ďalej využijú. Práve preto im poskytujeme pomoc a hľadáme s nimi riešenia ako adresne pracovať s najväčšími producentmi odpadu, ako im pomôcť lepšie triediť či tvoriť menej odpadu.

Prečítajte si tiež: Príklady z praxe ELWIS obcí, prezentované na konferencii

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.