Čo hovorí v súčasnosti platný a aktualizovaný zákon o odpadoch?

NEPREHLIADNITE: Usmernenie Ministerstva životného prostredia k bioodpadom

Legislatívne hľadisko nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom

Od 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento zákon priniesol zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a taktiež nastavil pravidlá nakladania s BRKO.

Podľa § 81 ods. 7 b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

  • biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
  • biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

§ 14 Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov (8) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala

  • zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
  • kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Podľa § 81 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108

Z hľadiska kuchynského a reštauračného odpadu má podľa § 83 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, prevádzkovateľ kuchyne zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľ kuchyne je teda povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Ide napríklad o školské jedálne v materských a základných školách, ktorých zriaďovateľom je obec.

Podľa § 81 ods. 21 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nevzťahuje na obec, ktorá

a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,
d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a zmesovým komunálnym odpadom sa podľa nového zákona o odpadoch nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, čo znamená, že nakladanie so spomínanými odpadmi bude musieť financovať obec sama.

Zavrieť video